هزینه خرید بانک اطلاعات شماره تلفن مشاغل مشهد و ایران
معادل 150000 تومان میباشد که از طریق سامانه پرداخت آنلاین بانک پارسیان
به حســاب مدیریت مؤسسه هنـر بـرتـر و وب سـایت جامع مشــاغل ایران واریز خواهد شد