سیستم پرداخت آنلاین بانک پارسیان

 


 

 

 

هزینه خرید بانک اطلاعات شماره تلفن مشاغل مشهد و ایران
معادل 75000 تومان میباشد که از طریق سامانه پرداخت آنلاین بانک پارسیان
به حســاب مدیریت مؤسسه هنـر بـرتـر و وب سـایت جامع مشــاغل ایران واریز خواهد شد